logo

«Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ τάξη του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου για το σχολικό έτος 2023-2024».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1) α) Του κεφ. Β’ του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111) και ιδίως του άρθρου 18, 2) Την υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β’ 1062), 3) Την υπ’ αρ. 14/28-8-2023 πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) – Θέμα 1: «Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.)», 4) Την υπ’ αρ. 64/07-09-2023 πράξη της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) – Θέμα 1: «Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.)», παρ. Α. Κάλυψη κενών θέσεων μαθητών/τριών που τυχόν προκύπτουν στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις των Πρότυπων Σχολείων (Γυμνάσια και Λύκεια),  5) Την υπ΄αρ. 02/08-09-2023 πράξη του ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου,

το ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου προκηρύσσει την διεξαγωγή δοκιμασίας για την πλήρωση μίας (01) κενής θέσης στη Β΄ τάξη για το σχολικό έτος 2023-2024.

Για την διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Γ’ της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 υπουργικής απόφασης, δηλαδή διενεργείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας:

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής με τις απαιτούμενες κατά νόμο αιτήσεις από Δευτέρα 11/09 και ώρα 08.00 πμ έως και την Πέμπτη 14/09 και ώρα 15.00 μμ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία κατατίθενται:

α) Με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης,

ή

β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr.

Διευκρίνηση:  Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/ τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κατά περίπτωση Πρότυπο Γυμνάσιο. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

Διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την Παρασκευή 15/09 και ώρα από 12.00 μμ έως και 14.30 μμ στο κτίριο της σχολικής μονάδας.

Διευκρίνηση: Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, που φέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, για πλήρη ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα στις 11.00 πμ του Σαββάτου 16/09 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες, είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση, το Σάββατο 16/09 στις 15.00 μμ, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του ΕΠΕΣ του Σχολείου παρουσία και των ενδιαφερομένων γονέων/κηδεμόνων. Η κλήρωση πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή με Πρόεδρο τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και δύο μέλη, ένα από το ΕΠΕΣ και ένα από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Διευκρίνηση: α) Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους, γίνεται με αναφορά μόνο του κωδικού της αίτησής τους και χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους και β) Ο πίνακας με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων μαθητών σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους, γίνεται με αναφορά μόνο του κωδικού της αίτησής τους και χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους.

Η σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση ισχύει έως και την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους, σε περίπτωση που προκύψουν έως τότε άλλες κενές θέσεις προς πλήρωση.

Το ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου.

Comments are closed.
Συλλογή mail κηδεμόνων
Στείλτε μας το Email σας για να ενημερώνεστε άμεσα!
Συμπληρώστε την φόρμα
«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ ανάψει». Πλούταρχος  50-120 μ.Χ.
2018-08-12T15:18:06+02:00
«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ ανάψει». Πλούταρχος  50-120 μ.Χ. 2018-08-12T15:18:06+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/ploutarxos/
«Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση γεγονότων αλλά ή εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται» Albert Einstein   (1879 - 1955 μ.Χ.)
2018-08-12T15:19:39+02:00
«Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση γεγονότων αλλά ή εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται» Albert Einstein   (1879 - 1955 μ.Χ.) 2018-08-12T15:19:39+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/einstein/
«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή».  Βίκτωρ Ουγκώ,  Γάλλος συγγραφέας
2018-08-12T15:22:29+02:00
«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή».  Βίκτωρ Ουγκώ,  Γάλλος συγγραφέας 2018-08-12T15:22:29+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/ougko/
«Η αγραμματοσύνη είναι μάνα όλων των κακών».  Πυθαγόρας (580 - 496 π.Χ.)
2018-08-12T15:23:07+02:00
«Η αγραμματοσύνη είναι μάνα όλων των κακών».  Πυθαγόρας (580 - 496 π.Χ.) 2018-08-12T15:23:07+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/pithagoras2/
«Ο σκοπός της παιδείας είναι η γνώση όχι δεδομένων αλλά αξιών».   William Ralph Inge, Βρετανός ιερωμένος & ακαδημαϊκός
2018-08-12T15:25:36+02:00
«Ο σκοπός της παιδείας είναι η γνώση όχι δεδομένων αλλά αξιών».   William Ralph Inge, Βρετανός ιερωμένος & ακαδημαϊκός 2018-08-12T15:25:36+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/williamralphinge/
«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» Maria Montessori, Ιταλίδα παιδαγωγός
2018-08-12T15:27:20+02:00
«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» Maria Montessori, Ιταλίδα παιδαγωγός 2018-08-12T15:27:20+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/montessori/
«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι τα πιο ισχυρά όπλα για να αλλάξουμε τον κόσμο» Νέλσον Μαντέλα, Νόμπελ Ειρήνης 1993
2018-08-05T18:58:40+02:00
«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι τα πιο ισχυρά όπλα για να αλλάξουμε τον κόσμο» Νέλσον Μαντέλα, Νόμπελ Ειρήνης 1993 2018-08-05T18:58:40+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/nelson-madela/
«Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην» Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.  
2017-03-13T11:54:16+02:00
«Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην» Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.   2017-03-13T11:54:16+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/megas-alexandros/
«Διπλά βλέπουν όσοι έμαθαν γράμματα».  Πυθαγόρας (580 - 496 π.Χ.)
2018-08-12T15:13:39+02:00
«Διπλά βλέπουν όσοι έμαθαν γράμματα».  Πυθαγόρας (580 - 496 π.Χ.) 2018-08-12T15:13:39+02:00 https://1gym-iliou.gr/testimonials/pithagoras1/
1o Γυμνάσιο Ιλίου