logo

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 22 23

 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Σχολείο αποτελεί μια δημοκρατικά οργανωμένη κοινότητα που διασφαλίζει τη συνεργασία
των μελών του χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις αλλά με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή της
προσωπικότητας κάθε μέλους της.

Η δημοκρατική οργάνωση κάθε σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας.

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Το Σχολείο μας επιθυμώντας την διασφάλιση των παραπάνω με τον πλέον οργανωμένο τρόπο,               προχωρά στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού δεν στοχεύει με κανένα τρόπο στο να περιορίσει την ελευθερία των μαθητών/τριών του Σχολείου μας.  Αντίθετα, επιδιώκει να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει σε καθένα από τα μέλη της να σέβεται τις ελευθερίες των άλλων μελών και να εδραιώσει δημοκρατικές αρχές.

Ο σεβασμός και η συνεπής τήρησή του είναι αναγκαίος για τη διασφάλιση ενός δημοκρατικού κλίματος δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας και τη θεμελίωση παιδαγωγικού, διδακτικού και κλίματος συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες της σχολικής διαδικασίας,  με κοινή τους συναίνεση.

Κεντρικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε για όλα τα μέλη του Σχολείου μας  ένα            περιβάλλον φιλικό, ήρεμο, και δημιουργικό, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες μας να  αισθάνονται ευχάριστα όταν βρίσκονται σε αυτό.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου μας.

 

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19:

Οι ιδιαίτερες συνθήκες, εξαιτίας της νόσου Covid-19  επιβάλλουν την τήρηση των υγειονομικών πρωτόκολλων που αφορούν στην ατομική υγιεινή.

Γενικές Οδηγίες

 • Συχνή χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που θα βρίσκεται σε κάθε αίθουσα.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και ενημέρωση των υπευθύνων.

Αφίσες  στους σχολικούς χώρους ενημερώνουν για τον ενδεδειγμένο τρόπο εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής.

 

Προσέλευση στο σχολείο

Η έγκαιρη προσέλευση συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείται πιστά ο χρόνος προσέλευσης. Για το λόγο αυτό οι μαθητές/τριες θα πρέπει να έχουν προσέλθει στον χώρο του σχολείου πριν από την ώρα έναρξης της            1ης διδακτικής ώρας (8:15).

Μαθητές/τριες που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την                      1η διδακτική ώρα αλλά και κατά τις υπόλοιπες -δηλαδή μετά την είσοδο του καθηγητή τους στην αίθουσα- δεν γίνονται δεκτοί στο μάθημα.           Σε αυτές τις περιπτώσεις καταχωρίζεται αδικαιολόγητη απουσία και οι ίδιοι παραμένουν στο χώρο που τους υποδεικνύεται.

 

Παραμονή στο σχολείο

-Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές/τριες παραμένουν εντός του χώρου του σχολείου.

-Οι πόρτες της αυλής παραμένουν κλειστές προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών, να αποτρέπεται η αναίτια έξοδός τους από τον προαύλιο χώρο και να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.

-Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όλοι οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια δεν προσέλθει στην τάξη, ενώ βρίσκεται στον χώρο του σχολείου, ενημερώνεται ο κηδεμόνας του από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Αποχώρηση από το σχολείο

Οι μαθητές/τριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων. Η αποχώρηση  μαθητή/τριας από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με γραπτή άδεια από τον Διευθυντή και πάντα μετά από επικοινωνία με τους γονείς.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του
ΥΠΑΙΘ. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων/ουσών ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

 

Μαθήματα που διδάσκονται

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες.

Μαθήματα Ομάδας Α’:

1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)

2)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

3) Μαθηματικά

4) Φυσική

5) Ιστορία

6)Αγγλικά

7) Βιολογία

Μαθήματα Ομάδας Β’:

1) Χημεία

2) Γεωλογία-Γεωγραφία

3) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

4) Θρησκευτικά

5) Δεύτερη ξένη γλώσσα

6) Οικιακή Οικονομία

7)Τεχνολογία-Πληροφορική

Μαθήματα Ομάδας Γ’:

1)  Μουσική -Καλλιτεχνικά

2) Φυσική Αγωγή

 Διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης

 1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή/τριας στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής/τριας στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

 1. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1.

Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄  δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

 1. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Διαδικασίες ενημέρωσης μαθητών, γονέων και κηδεμόνων

Η ενημέρωση μαθητών, γονέων και κηδεμόνων γίνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:
· Της Ιστοσελίδας του Σχολείου.

 • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών
  εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.
 • Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • Μέσω της επίσκεψής τους στο σχολείο.

3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Φοίτηση – Απουσίες

Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής. Οι απουσίες των μαθητών/τριών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια. Στους μαθητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν (για λόγους υγείας και άλλους) έως 114 απουσίες.

Ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικά το σχολείο για την απουσία του μαθητή/τριας.

Εμφάνιση
Η εμφάνιση των μαθητών/τριών οφείλει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και ευπρέπεια. Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο θέμα αυτό τους μαθητές, ώστε να αποφεύγεται η παρέμβαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα και θα παίρνει απουσία.

Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Η συμπεριφορά όλων των μελών της σχολικής κοινότητας πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη,  στην σχολική περιουσία, καθώς και στην δική τους προσωπικότητα.

 • Δεν επιτρέπονται από κανέναν οι χειροδικίες, χειρονομίες, οι προσβολές και οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
 • Βάση για τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου θεωρείται και ο σεβασμός στη σχολική περιουσία.
 • Μαθητής ή μαθήτρια που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορεί να απευθυνθεί για την επίλυση του προβλήματος ή για συμβουλευτική συζήτηση, στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό ή εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, μπορεί να απευθυνθεί στην Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Οι μαθητές εκλέγουν τα μαθητικά τους συμβούλια, τα οποία τους εκπροσωπούν για την υποβολή αιτημάτων τους, την προστασία των δικαιωμάτων τους, την ομαλή λειτουργία της τάξης και του σχολείου γενικότερα.

Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του μαθήματος

Οι μαθητές/τριες:

 • Αποδέχονται πως κάθε μάθημα έχει τη δική του ιδιαίτερη παιδευτική αξία και αποδίδουν στο καθένα την απαιτούμενη προσοχή.
 • Δεν παρακωλύουν και δεν διακόπτουν τη ροή του μαθήματος, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών για μάθηση.
 • Δεν απασχολούνται με την προετοιμασία άλλου μαθήματος ή με άσχετες προς το μάθημα ενασχολήσεις.
 • Δεν καταναλώνουν φαγητά ή αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Έχουν οπωσδήποτε μαζί τους τα απαραίτητα για το μάθημα βιβλία και τετράδια.
 • Δικαιούνται να προμηθευτούν από το σχολείο τους τα βιβλία τους καθώς και σημειώσεις δωρεάν, αλλά μόνο μία φορά. Για το λόγο αυτό είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους και τη διατήρηση της καλής τους κατάστασης. Εφόσον υπάρξει απώλεια ή καταστροφή βιβλίων και άλλων αντικειμένων, είναι αναγκασμένοι να τα προμηθευτούν οι ίδιοι.
 • Θα ήταν καλό να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα αξίας. Εφόσον αποφασίσουν να τα φέρουν στο σχολείο, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την φύλαξή τους.
 • Η διατήρηση της καθαριότητας του θρανίου και της αίθουσας είναι υποχρέωση όλων των μαθητών.

 

Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

Το διάλειμμα είναι χρόνος ανάπαυλας, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος
ικανοποίησης σωματικών αναγκών (φαγητό, νερό, τουαλέτα).

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές/τριες εξέρχονται στο χώρο της αυλής, ώστε να ξεκουράζονται στον προαύλιο χώρο, αλλά και να διασφαλίζεται ο αερισμός και η ασφάλεια των αιθουσών (η παραμονή στους διαδρόμους ή στις αίθουσες επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας).
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές που επιτηρούν τους διάφορους χώρους του σχολείου, στις υποδείξεις των οποίων είναι αναγκαίο να υπακούουν.
 • Οι μπάλες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπονται.
 • Δεν επιτρέπεται να φέρνουν οι μαθητές/τριες παιχνίδια ή αθλητικό υλικό (π.χ. μπάλες κλπ.) από το σπίτι τους.

Γενικότερη συμπεριφορά

Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου.

Επιπλέον, δεν επιτρέπονται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών και καταγραφή συνοµιλιών. Κάθε παρέκκλιση των ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισµα σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Αποκλίσεις των μαθητών/τριών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τρια, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται με τις ανάλογες ποινές από το Διευθυντή ή το Σύλλογο Διδασκόντων.

Διαγωγή- Έπαινοι

Η έμπρακτη αποδοχή και τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή αποτελεί υποχρέωση όλων των μαθητών/τριών. Αποκλίσεις συμπεριφοράς αντιμετωπίζονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία με την εφαρμογή σχολικών κυρώσεων, οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με το παράπτωμα ως εξής:

α) προφορική παρατήρηση

β) προφορική ή γραπτή επίπληξη

γ) ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα

δ) αποβολή 1 έως 2 ημέρες από τα μαθήματα

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Αν ένας μαθητής/τρια συγκεντρώσει 3 ωριαίες απομακρύνσεις από το μάθημα από τον ίδιο καθηγητή ή 5 από διαφορετικούς καθηγητές, τότε αποβάλλεται για μια μέρα από το σχολείο.

Εφόσον ο Σύλλογος Διδασκόντων διαπιστώσει ιδιαίτερα δημοκρατική συμπεριφορά από τα σύνολο μαθητών/τριών μίας τάξης, μπορεί να τους αποδώσει ειδικούς επαίνους, π.χ. για την καθαριότητα και το σεβασμό προς το χώρο τους, για την προσφορά και την αλληλέγγυα συμπεριφορά τους στον κοινωνικό τους περίγυρο κλπ.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Η συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις και στις εκδρομές θεωρείται αναγκαία, αφού αποτελούν συμπλήρωμα της αγωγής των παιδιών και μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη ή στην εκδρομή, προσέρχονται στο σχολείο και παρακολουθούν το διαμορφωμένο πρόγραμμα. Τα παιδιά που δε συμμετέχουν στην εκπαιδευτική επίσκεψη και δεν προσέρχονται στο σχολείο, λαμβάνουν τις απουσίες της ημέρας. Οι επισκέψεις και οι εκδρομές πραγματοποιούνται εφόσον συγκεντρωθεί το 70% των παιδιών και έχουν προσκομίσει ΕΓΚΑΙΡΩΣ την υπεύθυνη δήλωση και το αντίτιμο (όπου αυτό είναι απαραίτητο), διαφορετικά η επίσκεψη ή η εκδρομή ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

 Όμιλοι / Τμήματα Ενισχυτικής  Διδασκαλίας/Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Τη νέα σχολική χρονιά οργανώνονται στο σχολείο μας Όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, οι οποίοι αφορούν σε γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και άλλους τομείς όπως την αστρονομία, τη ρομποτική το θέατρο, τον αθλητισμό κ.ά.

Κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί έως και 2 Ομίλους. Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς συμμετοχής του στον Όμιλο, ο μαθητής/τρια λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Επιπλέον, οργανώνονται στο σχολείο μας Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, που αφορούν           σε τομείς του προγράμματος σπουδών, και στα οποία αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, για την καλλιέργεια και ενίσχυση των ιδιαίτερων κλίσεων, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών.

Σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής μέσα από διαδικασίες ομαδικής εργασίας, κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή/τρια να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, υγείας.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, οι καθηγητές και οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μαθητές/τριες, ώστε να συμμετέχουν στους Ομίλους, στα Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και στις Ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Χορωδίας και Αθλητισμού.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

– Με τη Διεύθυνση του Σχολείου καθημερινά για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει (τηλέφωνο: 2102626330, 2102626698, email: mail©1gym-iliou.att.sch.gr.

– Με τους εκπαιδευτικούς για συνεργασία και ενημέρωση σχετικά με την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών σε συγκεκριμένες ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίας που έχει δοθεί στους μαθητές και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Λόγω ειδικών συνθηκών θα εφαρμοστεί η εξ αποστάσεως ενημέρωση και συζήτηση με τους γονείς.

Η ιστοσελίδα του σχολείου μας είναι: www.1gymiliou.att.sch.gr

Facebook: 1ο Γυμνάσιο Ιλίου – 1o Gymnasium of Ilion

Instagram: 1gymiliousx

Youtube: 1o GYMNASIO ILIOU

Οι γονείς ενημερώνονται για το μαθητή/τρια και αντίστοιχα οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή συμπεριφορά του μαθητή ή της μαθήτριας στο σχολείο. Επίσης,  να ενημερώνουν για την απουσία του παιδιού τους.

Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΗ!

Η συχνή επικοινωνία – συνεργασία των γονέων με τη σχολική κοινότητα θεωρείται απαραίτητη κατά τακτά διαστήματα, ώστε να προλαμβάνονται ή να λύνονται άμεσα τα προβλήματα που τυχόν προκύψουν.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στο έργο της διαπαιδαγώγησης και της προετοιμασίας των μαθητών/τριών για την ομαλή ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, επιθυμούμε τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του σχολείου και είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και εποικοδομητικό διάλογο.

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

pdf

Συλλογή mail κηδεμόνων
Στείλτε μας το email σας για να ενημερώνεστε άμεσα!
Συμπληρώστε την φόρμα
«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ ανάψει». Πλούταρχος  50-120 μ.Χ.
2018-08-12T15:18:06+02:00
«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει αλλά μια φωτιά που πρέπει ν’ ανάψει». Πλούταρχος  50-120 μ.Χ.
«Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση γεγονότων αλλά ή εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται» Albert Einstein   (1879 - 1955 μ.Χ.)
2018-08-12T15:19:39+02:00
«Εκπαίδευση δεν είναι η εκμάθηση γεγονότων αλλά ή εξάσκηση του μυαλού να σκέφτεται» Albert Einstein   (1879 – 1955 μ.Χ.)
«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή».  Βίκτωρ Ουγκώ,  Γάλλος συγγραφέας
2018-08-12T15:22:29+02:00
«Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή».  Βίκτωρ Ουγκώ,  Γάλλος συγγραφέας
«Η αγραμματοσύνη είναι μάνα όλων των κακών».  Πυθαγόρας (580 - 496 π.Χ.)
2018-08-12T15:23:07+02:00
«Η αγραμματοσύνη είναι μάνα όλων των κακών».  Πυθαγόρας (580 – 496 π.Χ.)
«Ο σκοπός της παιδείας είναι η γνώση όχι δεδομένων αλλά αξιών».   William Ralph Inge, Βρετανός ιερωμένος & ακαδημαϊκός
2018-08-12T15:25:36+02:00
«Ο σκοπός της παιδείας είναι η γνώση όχι δεδομένων αλλά αξιών».   William Ralph Inge, Βρετανός ιερωμένος & ακαδημαϊκός
«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» Maria Montessori, Ιταλίδα παιδαγωγός
2018-08-12T15:27:20+02:00
«Αν το παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, τότε πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μπορεί να μάθει» Maria Montessori, Ιταλίδα παιδαγωγός
«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι τα πιο ισχυρά όπλα για να αλλάξουμε τον κόσμο» Νέλσον Μαντέλα, Νόμπελ Ειρήνης 1993
2018-08-05T18:58:40+02:00
«Η εκπαίδευση και η μόρφωση είναι τα πιο ισχυρά όπλα για να αλλάξουμε τον κόσμο» Νέλσον Μαντέλα, Νόμπελ Ειρήνης 1993
«Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην» Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.  
2017-03-13T11:54:16+02:00
«Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην» Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.  
«Διπλά βλέπουν όσοι έμαθαν γράμματα».  Πυθαγόρας (580 - 496 π.Χ.)
2018-08-12T15:13:39+02:00
«Διπλά βλέπουν όσοι έμαθαν γράμματα».  Πυθαγόρας (580 – 496 π.Χ.)